Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Zapytania do Komisji

Poseł do Parlamentu Europejskiego skierował zapytania do Komisji Europejskiej wymagające odpowiedzi na piśmie.

Zapytanie nr 1:

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-000784/2021
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Krzysztof Jurgiel (ECR)
Przedmiot: Pytanie w sprawie sektora leśnictwa w „unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030” oraz w strategii „od pola do stołu”
Jednym z celów przedstawionych w obu strategiach jest ścisła ochrona „wszystkich pozostałych w UE lasów lasów pierwotnych (primary forests) i starodrzewi (old-growth forests)”, ich inwentaryzacja i monitoring. Jednocześnie w dokumencie brak jest ścisłych definicji i terminów, w szczególności pojęć „ochrona ścisła”, „odtwarzanie”, „lasy pierwotne”, „starodrzewia”.
Podobny problem dotyczy planów przedstawienia przez Komisję w 2021 r. wniosku ustawodawczego w celu uniknięcia lub zminimalizowania wprowadzania na rynek UE produktów związanych z wylesianiem lub degradacją lasów.
W związku z powyższym kieruję następujące zapytania:
1. W jaki sposób KE odnosi się do zarzutu, że cele strategii wkraczają w kompetencje państw członkowskich UE w zakresie gospodarki leśnej, co może powodować daleko idące zmiany w sposobie zarządzania zasobami leśnymi w wielu państwach członkowskich UE, a przykładowo w Polsce zniszczyć model gospodarki wielofunkcyjnej i zrównoważonej?
2. W jaki sposób KE zamierza zagwarantować rzeczywisty udział państw członkowskich UE w wypracowaniu powyższych definicji, zwłaszcza „produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów” i „degradacji lasów”?

Kliknij tutaj i pobierz zapytanie w wersji PDF

Zapytanie nr 2:

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-000876/2021
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Krzysztof Jurgiel (ECR)
Przedmiot: Pytanie w sprawie zakresu ochrony unijnych obszarów lądowych i morskich w „Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030”
W odniesieniu do sieci obszarów chronionych zaprezentowana przez KE strategia proponuje m.in. objęcie ochroną co najmniej 30 % unijnych obszarów lądowych i 30 % unijnych obszarów morskich. Zwracam uwagę, że konieczne jest doprecyzowanie i dookreślenie, jakie będą kryteria osiągania tego celu oraz które z obszarów w systemach narodowych mają być brane pod uwagę. Ponadto, konieczne jest doprecyzowanie sytuacji krajów wykraczających procentowo poza cel. Przykładowo, ustanowienie 30% obszarów chronionych w ujęciu całego Morza Bałtyckiego, w sytuacji gdyby poziom ten odnosił się do każdego morza w Europie oddzielnie, wydaje się trudne do zrealizowania – w chwili obecnej różnym formom ochrony podlega niecałe 15% jego powierzchni. Zasoby przyrodnicze Bałtyku są ograniczone, zaś jego różnorodność biologiczna na tle pozostałych mórz europejskich jest umiarkowana.
W związku z powyższym kieruję następujące zapytania:
1 Kiedy możemy oczekiwać przedstawienia precyzyjnych kryteriów realizacji celu objęcia ochroną 30% unijnych obszarów lądowych i morskich?
2 W jaki sposób w proces tworzenia kryteriów i wytycznych w zakresie określania i wyznaczania dodatkowych obszarów chronionych i korytarzy ekologicznych włączane są kompetentne organy państw członkowskich UE?

Kliknij tutaj i pobierz zapytanie w wersji PDF

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Skip to content