Strategia na rzecz bioróżnorodności

Przedstawiamy informację z dnia 9 czerwca 2021 r. dotyczącą głosowania w sprawie strategii na rzecz bioróżnorodności (sesja Parlamentu Europejskiego w dniach 7-10 czerwca 2021 r.).

Głosowany dokument

 • Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 – przywracanie przyrody do naszego życia (2020/2273(INI)) [COM (2020) 380]

Poseł Krzysztof Jurgiel głosował przeciwko rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. strategii na rzecz bioróżnorodności.

INFORMACJA O DOKUMENCIE

Strategia bioróżnorodności została opublikowana w maju 2020 roku, jako jedna z kluczowych polityk Europejskiego Zielonego Ładu. Celami ogólnymi dokumentu są:

 • regeneracja różnorodności biologicznej do 2030 z korzyścią dla ludzi, klimatu i planety, zgodnie z Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz z celami porozumienia klimatycznego z Paryża,
 • w kontekście postpandemicznym: budowa wytrzymałości społecznej na przyszłe zagrożenia, takie jak: skutki zmiany klimatu, pożary lasów, brak bezpieczeństwa żywnościowego, epidemie chorób, w tym ochrona dzikiej fauny i flory oraz zwalczanie nielegalnego handlu dziką fauną i florą.

Cele te mają zostać osiągnięte przez szereg celów szczegółowych, takich jak:

 • rozszerzenie unijnej sieci obszarów chronionych lądowych i morskich przez powiększenie istniejących obszarów Natura 2000,
 • objęcie ochroną co najmniej 30% obszarów lądowych i 30% obszarów morskich w UE (tj. o 4% więcej obszarów lądowych i 19% obszarów morskich niż obecnie),
 • objęcie ścisłą ochrona obszarów o wysokiej wartości różnorodności biologicznej dla 10% obszarów lądowych i 10% obszarów morskich w UE,
 • Zaproponowanie w 2021 r. prawnie wiążących celów UE w zakresie odbudowy zasobów przyrodniczych, które to cele będą objęte oceną skutków,
 • odwrócenie spadku liczebności owadów zapylających,
 • ograniczenie o 50% stosowania pestycydów chemicznych i związanego z tym ryzyka oraz ograniczenie o 50% stosowania bardziej niebezpiecznych pestycydów,
 • obecność elementów krajobrazu o wysokiej różnorodności na co najmniej 10% użytków rolnych,
 • objęcie co najmniej 25% gruntów rolnych rolnictwem ekologicznym i uzyskanie znacznie wyższego poziomu stosowania praktyk agroekologicznych,
 • zasadzenie w UE trzech mld nowych drzew, z pełnym poszanowaniem zasad ekologicznych,
 • osiągnięcie znacznego postępu w rekultywacji miejsc z zanieczyszczoną glebą,
 • przywrócenie co najmniej 25 000 km rzek do stanu swobodnego przepływu,
 • ograniczenie o 50% liczby gatunków z czerwonej księgi, dla których zagrożenie stanowią inwazyjne gatunki obce,
 • ograniczenie o 50% utraty składników odżywczych, co doprowadzi do ograniczenia stosowania nawozów o co najmniej 20%,
 • ambitny plan zazieleniania obszarów miejskich dla miast z co najmniej 20 000 mieszkańców,
 • niestosowanie żadnych pestycydów chemicznych na obszarach wrażliwych, takich jak miejskie obszary zielone w UE,
 • znaczne ograniczenie negatywnego wpływu działalności połowowej i wydobywczej na wrażliwe gatunki i siedliska, w tym na siedliska dna morskiego, w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska,
 • wyeliminowanie przyłowu lub jego ograniczenie do poziomu umożliwiającego odbudowę i zachowanie gatunków.

UZASADNIENIE GŁOSOWANIA

Poseł Krzysztof Jurgiel głosował przeciwko rezolucji ws. unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności ze względu na jej następujące zapisy:

 • poparcie w rezolucji ambitnych celów zawartych w strategii: celu ochrony obszarowej 30% powierzchni UE, w tym ochrony ścisłej 10% powierzchni UE. Ponadto strategia nie definiuje pojęć „ochrony ścisłej” czy „starych lasów”, które mają być chronione.
 • Zapisy odnoszące się do lasów wkraczają w kompetencje państw członkowskich dotyczące leśnictwa. Grupa EKR, wraz z grupą EPL, złożyły poprawki wskazujące na konieczność poszanowania kompetencji państw członkowskich, jednak nawet te zmiany w tekście nie równoważą wystarczająco zapisów rezolucji dotyczących lasów.
 • W tekście rezolucji zawarto ustęp wzywający Komisję do zakazu stosowania glifosatu od 2022 roku. Niemniej jednak brak jest wystarczających badań wykazujących szkodliwość glifosatu, a na obecny moment rolnicy nie mają dla tej substancji żadnej rozsądnej alternatywy.
 • Strategia zakłada, że 25% gospodarstw rolnych do 2030 r. ma się stać gospodarstwami ekologicznymi. Przy obecnych różnicach w stawkach płatności bezpośrednich między młodszymi a starszymi państwami członkowskimi takie podejście faworyzuje starsze, bogatsze kraje Unii, którym łatwiej będzie ten cel osiągnąć. Obecnie jedynie 3.5% gospodarstw w Polsce to gospodarstwa ekologiczne.
 • Rezolucja popiera restrykcyjne wymagania dotyczące ograniczania stosowania pestycydów (o 50% do 2030 r.), jednak strategia nie precyzuje, w jaki sposób cel ten ma być liczony: biorąc pod uwagę całą UE czy każde państwo z osobna? Średnie zużycie pestycydów znacznie różni się w poszczególnych państwach członkowskich. Największe roczne zużycie pestycydów odnotowuje się w Hiszpanii, Francji i we Włoszech (Eurostat, 2016), podczas gdy np. Polska charakteryzuje się średnim zużyciem pestycydów. Wymóg redukcji stosowania pestycydów o połowę będzie zatem dużo trudniejszy do zrealizowania i bardziej drastyczny w skutkach dla krajów, które już teraz charakteryzują się średnim lub niskim poziomem zużycia tych środków. Ponadto strategia nie bada wpływu ograniczania pestycydów na rolnictwo europejskie i jego konkurencyjność na rynkach światowych. W Polsce przyjmowane są Krajowe plany działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin będące odpowiedzią na zagrożenia związane z niewłaściwym i nadmiernym stosowaniem środków ochrony roślin.
 • Rezolucja postuluje, by cele ochrony obszarowej były wiążące i realizowane przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym – nie wiadomo, jak obciążenie realizacją tych celów miałoby być rozłożone pomiędzy państwami członkowskimi oraz wjakisposób finansowane byłyby działania podejmowane przez państwa członkowskie, a służące realizacji celu unijnego.
 • Rezolucja popiera ponadto wiążący celu odbudowy na poziomie 30% obszarów lądowych i morskich UE, realizowany w pełni przez każde państwo członkowskie na całym jego terytorium (punkt 32) – nie wiadomo jednak, jak cel ten miałby być realizowany.
 • Rezolucja w punkcie 126 i 127 wzywa do zaprzestania wszelkich dopłat do paliw kopalnianych w kontekście Porozumienia Paryskiego oraz polityki handlowej.
 • Punkt 91 rezolucji odnosi się do przepisów dotyczących wykorzystania biomasy do produkcji energii do celów realizacji Europejskiego Prawa Klimatycznego (EPK). Postulat ten odnosi się do polityki klimatycznej i nie został poddany odpowiednim uzgodnieniom podczas procedowania EPK.

 

Ostatecznie rezolucja została przyjęta 515 głosami przy 90 głosach przeciwko i 86 wstrzymujących się.

źródło zdjęcia: https://www.lasy.gov.pl