Stanowisko w sprawie głosowań nad rozporządzeniami WPR

Prezentujemy stanowisko Posła do PE Krzysztofa Jurgiela w sprawie głosowania nad rozporządzeniami dot. Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027.

24 listopada 2021 r. Parlament Europejski zatwierdził pakiet legislacyjny WPR na lata 2021-2027. 

Poniżej prezentujemy stanowisko Posła do PE K. Jurgiela w sprawie głosowań:

Głosowałem za przyjęciem rozporządzenia horyzontalnego w sprawie WPR Com(2018)393 oraz rozporządzenia ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych Com(2018)394.

Natomiast głosowałem przeciw rozporządzeniu dotyczącym planów strategicznych WPR Com(2018)392, ponieważ przyjęte rozporządzenie zostało oparte na dotychczasowym systemie dopłat bezpośrednich dla rolników, opartym na niesprawiedliwym i dyskryminującym niektóre państwa członkowskie kryterium historycznym, odnoszącym się do wielkości środków na dopłaty przyznawanych poszczególnym państwom członkowskim w przeszłości. System ten powoduje znaczne zróżnicowanie w wysokości dopłat na jeden ha gruntów rolnych między państwami członkowskimi, przy czym różnice są wielokrotne. Z reguły znacznie wyższe dopłaty otrzymują rolnicy w starych krajach członkowskich, a niższe w nowych krajach członkowskich. Do krajów otrzymujących stosunkowo niskie dopłaty należy również Polska. Na niesprawiedliwość tego systemu kilkakrotnie zwracał uwagę Parlament Europejski w swoich rezolucjach z 2008 roku (Raport Capoulasa-Santosa), z 2010 roku (Raport Lyona) i z 2011 roku (Raport Dessa). Tymczasem Komisja Europejska w projekcie legislacyjnym rozporządzenia dotyczącego systemu dopłat bezpośrednich po 2021r. zaproponowała utrzymanie kryterium historycznego i zaproponowała jedynie nieznaczne zmniejszenie dysproporcji między państwami członkowskimi.

Ta nierówność jest sprzeczna z ustawionym w art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zakazem dyskryminacji kogokolwiek z uwagi na przynależność państwową. Należy bowiem podkreślić, że przy utrzymaniu kryterium historycznego wysokość dopłat dla poszczególnych rolników oderwana jest od obiektywnych kryteriów, a wyznacza ją przynależność państwowa danego rolnika.

Należy też wymienić art. 40 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który w polityce rolnej wyklucza wszelką dyskryminację między producentami. Rolnicy są producentami, wobec czego dyskryminowanie ich w wysokości dopłat ewidentnie narusza wymieniony zakaz. Wspomniana nierówność jest też sprzeczna z normą zawartą w art. 39 pkt 2a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który przy ustalaniu wspólnej polityki rolnej dopuszcza uwzględnianie różnic wynikających ze struktury społecznej rolnictwa oraz różnic strukturalnych i przyrodniczych między poszczególnymi regionami rolniczymi, ale nie między państwami członkowskimi.

Nie mogę wyrazić zgody na łamanie przez Komisję Europejską i Parlament Europejski traktatu o funkcjonowaniu UE.

W sprawie zapewnienia systemu dopłat bezpośrednich, niedyskryminującego polskich rolników, na zasadach równych dla wszystkich państw członkowskich, Sejm RP przyjął uchwałę w dn. 25.04.2012r.

Nie uważam także, że nowa WPR jest dobra dla polskich rolników.

Pełna treść oświadczenia w wersji pdf.