Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Komunikat prasowy z dnia 07.09.2020 r. z posiedzenia Komisji REGI.

Przedstawiamy komunikat prasowy z dnia 07.09.2020 r. z posiedzenia Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI).

W dniu 7 września w Parlamencie Europejskim w Brukseli, odbyły się obrady Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI). Podczas obrad przyjęto decyzję w sprawie stosowania procedury uproszczonej bez zmian dotyczącej trzech, poniżej przedstawionych wniosków:

  1. Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Francję do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich od rumu “tradycyjnego” produkowanego na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunion. COM(2020)332

Niniejszy wniosek stosuje szczególne środki w dziedzinie opodatkowania rumu w okresie obowiązywania kolejnych wieloletnich ram finansowych, tj. w latach 2021-2027.

Artykuły 1 i 3 proponowanej decyzji umożliwiają Francji obniżenie podatku akcyzowego i składki na ubezpieczenie społeczne od rumu “tradycyjnego” produkowanego na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunion i sprzedawanego we Francji metropolitalnej o maksymalnie 50 % w stosunku do normalnej stawki. Odstępstwo to występowało w różnych formach od 1923 r., w celu częściowej rekompensaty dla lokalnego przemysłu alkoholowego za zwiększone koszty produkcji.

 

  1. Podatek AIEM na Wyspach Kanaryjskich. COM(2020)355

Niniejszy wniosek jest jednym z szeregu wniosków dotyczących stosowania szczególnych środków w dziedzinie opodatkowania w okresie obowiązywania kolejnych wieloletnich ram finansowych, tj. w latach 2021-2027.

Artykuł 1 decyzji pozwala na całkowite lub częściowe zwolnienie towarów produkowanych lokalnie z “Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias (AIEM)”, który jest podatkiem od towarów na Wyspach Kanaryjskich. Odstępstwo to istnieje od 2002 r. i służy do częściowej rekompensaty dla lokalnego przemysłu za zwiększone koszty produkcji związane z izolacją Wysp Kanaryjskich.

 

  1. Rozszerzenie opłat za dokowanie we francuskich regionach peryferyjnych. COM(2020)371

W tym konkretnym przypadku decyzja nie obejmuje całego okresu obowiązywania kolejnego wieloletniego planu działania.

Ramy finansowe, tj. 2021-2027 r., ale tylko rozszerzają istniejące szczególne środki dotyczące doku o 6 miesięcy. Opłaty dokowe (“octroi de mer”) są podatkiem, który ma zastosowanie do przywozu (niezależnie od jego pochodzenia) oraz do sprzedaży we francuskich regionach peryferyjnych Ze względu na wyższe koszty produkcji nieodłącznie związane z produkcją lokalną w tych regionach decyzja Rady nr 940/2014/UE przewiduje obniżone stawki podatku od dokowania dla niektórych towarów produkowanych lokalnie w regionach najbardziej oddalonych w celu zrównoważenia niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej i utrzymania produkcji lokalnej. Celem tych środków jest złagodzenie dodatkowych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa w regionach najbardziej oddalonych, które utrudniają im pełne uczestnictwo w jednolitym rynku.

Ponadto, podczas obrad Komisji, zostało przeprowadzone głosowanie dotyczące Nowej Strategii Przemysłowej i poprawek do jednego z najpilniejszych dokumentów, nad którymi są aktualnie prowadzone prace Komisjii – REACT-EU[1]. REACT-EU to skrót od ang. Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe – Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy. W ramach tej inicjatywy kontynuuje się i rozszerza reakcję na kryzys oraz kryzysowe środki naprawcze finansowane w ramach inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa oraz inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa. Narzędzie to pomoże w ekologicznej i cyfrowej odbudowie gospodarki i zwiększeniu jej odporności.

Pakiet REACT-EU obejmuje dodatkowe środki w wysokości 55 mld euro, które zasilą pulę Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata 2014-2020 oraz Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Te dodatkowe kwoty będą przekazywane z instrumentu na rzecz odbudowy Next Generation EU w latach 2021-2022 oraz już w 2020 r. w ramach ukierunkowanego dostosowania obecnych ram finansowych.

Szefowie Państw i rządów porozumieli się miedzy sobą, by nie dochodziło już do żadnych zmian w WPR na lata 2014-2020, co oznacza, że REACT-EU jest ograniczone o 5 mld euro na rok 2020. Rada Europejska, na chwilę obecną, nie jest gotowa, by zmienić swoją opinię w tej sprawie.  Jak powiedział podczas obrad przewodniczący Komisji REGI, Younous Omarjee: „Parlament nie jest gotowy na przyjęcie stanowiska Rady, jest to ograniczenie REACT-EU. Musimy tu mówić o przynajmniej 2,5 mld EUR [przekazanych w roku 2020]. Zamierzam napisać do szefa Komisji Budżetowej, jak i do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, by naświetlić ten zarówno polityczny, jak i budżetowy problem”.

[1] COM(2020)451 – Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do nadzwyczajnych zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, aby zapewnić pomoc na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Skip to content