Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Potrzebujemy ambitnej i silnej strategii leśnej UE po 2020 r.

Podczas trwającej w Brukseli sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego miała miejsce debata dotycząca Europejskiej Strategii Leśnej. W imieniu grupy EKR głos w niej zabrali europosłowie PiS Krzysztof Jurgiel oraz Beata Mazurek.

Krzysztof Jurgiel mówił, że sprawozdanie cechuje się całościowym podejściem i nie tylko podkreśla ekologiczną rolę lasów, które spowalniają zmiany klimatyczne, ale także zwraca uwagę na ich społeczne aspekty.

“Potrzebujemy ambitnej i silnej strategii leśnej UE po 2020 r., aby zapewnić skoordynowane podejście do lasów, sektora leśno-drzewnego i wielu świadczonych przez nie usług” – podkreślił.

Europoseł PiS mówił, że sprawozdanie porusza wiele istotnych aspektów i zasługuje na poparcie. Wśród nich wymienił uwzględnienie z nim zasad zrównoważonego rozwoju, które promują ekologiczne, gospodarcze i społeczne funkcje lasów i korzyści z gospodarki leśnej w sposób zrównoważony. Ponadto dokument kładzie nacisk na aspekty ludzkie, odnosząc się w szczególności do ludzi, którzy pracują i utrzymują się bezpośrednio lub pośrednio z lasów i sektora leśnego, ale także do obywateli, którzy na co dzień czerpią wielorakie korzyści z lasów. Wreszcie sprawozdanie wzywa do ambitnej, niezależnej i samodzielnej strategii leśnej UE na okres po 2020 r. i podkreśla potrzebę jej lepszej koordynacji i integracji z innymi przepisami UE, które odnoszą się do lasów i leśnictwa, a także rolnictwa.

Beata Mazurek podkreśliła, że nowa strategia leśna powinna stanowić kluczowe ramy prawne dla spójnych, skoordynowanych działań na szczeblu Unii Europejskiej. “Powinna być kontynuacją poprzedniej, z wyraźnym podkreśleniem zachowania zasady suwerenności i kompetencji państw członkowskich w zarządzaniu lasami” – mówiła.

Eurodeputowana PiS zaznaczyła, że dla Polski bardzo istotne jest wzmocnienie roli Stałego Komitetu Leśnego, nie tylko jako sieci dyskusyjnej służącej wymianie wiedzy i ekspertyz, ale także jako forum opiniotwórczego dla inicjatyw leśnych w instytucjach UE. “Zapewnienie trwałości lasów poprzez poprawę odporności, szczególnie w zakresie ochrony przed pożarami, suszami, szkodnikami, chorobami i innymi zagrożeniami, których występowanie może wzrosnąć na skutek zmian klimatu, powinno być jednym z głównych celów nowej strategii” – dodała.

Beata Mazurek tłumaczyła, że niezabezpieczenie lasu przed zamieraniem, będzie skutkować utratą na tych terenach specyficznych cech ekosystemów leśnych na długie lata. “To może być podstawą zubożenia, a nawet utraty bioróżnorodności typowej dla poszczególnych siedlisk leśnych” – wyjaśniała.

Ponadto polska polityk zwróciła uwagę, że szczególny nacisk należy położyć na potrzebę wspierania badań i innowacji oraz wdrażania technologii w lasach i sektorze leśnym, jak również podnosić stale umiejętności poprzez edukację akademicką i zawodową, by jeszcze efektywniej chronić naturalne płuca ziemi.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Skip to content