Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Pismo do Ministerstwa Zdrowia w sprawie sieci szpitali

Poseł do PE Krzysztof Jurgiel skierował do Ministra Zdrowia pismo w sprawie funkcjonowania sieci szpitali – na przykładzie SP ZOZ w Łapach (woj. podlaskie).

,,Sieć” szpitali, czyli System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia, zwanego dalej SPSZ, został wprowadzony na 4 lata. Okres obowiązywania zasad finansowania oraz rozliczania świadczeń kończy się w dniu 30 czerwca 2021 r.
Przykładem podmiotu leczniczego włączonego do ,,sieci” szpitali jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, który jako szpital powiatowy, od 1 października 2017 roku jest finansowany w ramach SPSZ.

Jak podaje dyrekcja przedmiotowej placówki, wartość ryczałtu dla ww. podmiotu leczniczego została ustalona na podstawie wartości umów z 2015 r., co jak się okazało nie było korzystne. W 2015 roku SP ZOZ w Łapach wprowadził znaczące zmiany w swoje struktury. Dokonano zmniejszenia liczby łóżek w zakresie ostrym i krótkoterminowym na poczet świadczeń o charakterze długoterminowym. W miejsce piętnastołóżkowego Oddziału ginekologiczno – położniczego z pododdziałem noworodkowym utworzono Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy z 45 łóżkami dla pacjentów. W związku z powyższym ustalenie ryczałtu na pierwszy okres rozliczeniowy tj. październik – grudzień 2017 r. było wyjątkowo niekorzystne. Dyrekcja SP ZOZ w Łapach zaznacza, iż świadczenia z zakresu opieki długoterminowej nie były brane pod uwagę przy ustalaniu ryczałtu.

Skutki takiego ustalenia wartości umowy ryczałtowej odczuwalne są do dziś, bowiem każdorazowa weryfikacja ryczałtu oraz jego procentowy wzrost stale uwzględnia wartości kontraktów z 2015 roku, co wpływa m.in. na pogłębianie się niekorzystnej sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach w stosunku do innych podmiotów. Dyrekcja SP ZOZ w Łapach podaje, iż wielokrotnie zwracali się z prośbą do Narodowego Funduszu Zdrowia o zastosowanie dodatkowej korekty (wskaźnik Dl), która umożliwiałaby ustalenie wartości ryczałtu według aktualnych wartości umów.

Mając na względzie powyższe Poseł skierował do Ministra Zdrowia następujące zapytania:

1.Czy i w jakim stopniu zostaną zmienione kryteria kwalifikujące szpitale do SPSZ?

2.Jakie kryteria będą warunkowały przystąpienie do SPSZ?

3.Jak będą kształtowały się kryteria w przypadku szpitali powiatowych?

4.Czy i jak zmieni się sposób finansowania szpitali zakwalifikowanych do SPSZ, mając na uwadze m.in. dużą liczbę nadwykonań w ramach umów ryczałtowych?

5.Czy są planowane zmiany umożliwiające szpitalom weryfikację ryczałtów w momencie uzyskania certyfikatów jakości (dotychczasowe rozwiązania prawne powodują, że np. SP ZOZ w Łapach w marcu 2020 roku uzyskał certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości, natomiast zastosowanie współczynnika korygującego uwzględniającego powyższe następuje najpóźniej do końca drugiego miesiąca okresu planowania, co w praktyce oznacza przeliczenie ryczałtu w marcu 2021 r.)

ZAPOZNAJ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ PISMA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Skip to content