Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Komunikat prasowy z obrad Parlamentu Europejskiego w dniach 19-23 października 2020 r.

Przedstawiamy komunikat prasowy z obrad Parlamentu Europejskiego ( 19– 23 października 2020 r.)

Debata łączna – Usługi cyfrowe i sztuczna inteligencja

Sprawozdania dot. aktów prawnych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku/ dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego od podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową/ usługi cyfrowe, a kwestie praw podstawowych. Ponadto: ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii/ system odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję/ prawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji.

Unia Europejska zamierza przy pomocy ustawy o usługach cyfrowych (DSA) kształtować gospodarkę cyfrową nie tylko w skali unijnej, ale też wyznaczać globalne standardy. Parlamentarne komisje ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów oraz ds. prawnych w odrębnych sprawozdaniach wzywają KE do zajęcia się obecnymi niedociągnięciami w środowisku on line. Do końca br. ma być gotowy pakiet przepisów DSA.

Wspomniane komisje domagają się wprowadzenia wiążącego „powiadamiania  i działania” w celu zwalczania nielegalnych treści w Internecie. Rynki internetowe powinny być prawnie zobowiązane do zachowania przejrzystości i dzielenia się informacjami  z użytkownikami, np. na temat niebezpiecznych produktów sprzedawanych online. Posłowie chcą silniejszych przepisów dot. ochrony konsumentów. Ponadto oczekują konkretnych przepisów mających na celu zapobieganie (a nie tylko naprawianie) niedoskonałościom rynku w wyniku działań platform cyfrowych.

Komisja prawna PE w sprawozdaniu, omawianym na obradach plenarnych, wzywa do zapewnienia przejrzystości prawnej platform oraz gwarancji praw podstawowych użytkowników, w tym dostępu do odwołania w sądach oraz wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów dot. zwalczania szkodliwych treści, takich jak: fałszywe wiadomości. Posłowie oczekują mniej inwazyjnych reklam ukierunkowanych. Ponadto potrzebne są bardziej przejrzyste informacje nt. gromadzenia danych oraz utworzenia europejskiego podmiotu monitorującego i nakładającego grzywny.

Rezolucja przygotowana przez Komisję Wolności Obywatelskich PE koncentruje się na kwestiach praw podstawowych oraz wzywa do „starannego proporcjonalnego  i niedyskryminacyjnego” usuwania treści w celu zagwarantowania wolności słowa i informacji, jak również ochrony prywatności i danych. Położono nacisk na walkę z szerzeniem się tzw. mowy nienawiści i dezinformacji.

W debacie podkreślano, że nadszedł już czas, aby ustalić zasady gry dot. sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja odgrywa coraz ważniejszą rolę w naszym życiu, przyczyniając się do zmian m. in. na rynku pracy, a nawet wpływając na osobiste relacje ludzi. Z technologią wiążą się szanse, ale też zagrożenia. Muszą być zatem wdrożone regulacje, które będą chroniły prawa podstawowe. Istnieje obawa, że sztuczna inteligencja może prowadzić np. do dyskryminacji określonych grup społecznych. Prawo o usługach cyfrowych (DSA), które KE zaproponuje jeszcze w tym roku, powinno pomóc zarówno konsumentom jak i przedsiębiorstwom.

Według opinii posłów gr. EKR, kodeks usług cyfrowych (DSA) nie może osłabiać wolności słowa, która stanowi wielką zdobycz Internetu. Konieczne jest poszanowanie odmiennych tradycji narodowych, tak abyśmy walcząc z nielegalnymi treściami, nie narzucali tych samych zasad w całej Unii np. w przypadku budzących kontrowersje wypowiedzi. Należy utrzymać zakaz ogólnego monitorowania treści i zapewnić jednocześnie nadzór nad systemem moderowania treści, by nie stał się on narzędziem cenzury.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych PE z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią

Parlament Europejski, 20 października, przyjął sprawozdanie oceniające realizację układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią. Wyrażono zaniepokojenie powolnym przebiegiem reform praworządności i zwalczaniem korupcji. Władze Mołdawii zbyt mało robią, aby zapewnić niezależność instytucji państwowych, zapobiegać wpływom oligarchów oraz polepszać wolność mediów i warunki życia ludzi. Posłowie wzywają do wzmocnienia niezależności Trybunału Konstytucyjnego.

Wezwano władze tego kraju do przeprowadzenia „wolnych i uczciwych” wyborów prezydenckich 1 listopada br. Należy monitorować sytuację w Mołdawii w kontekście tego, co określa się „ostrą niestabilnością polityczną”.

Brutalność policji w UE

Oświadczenie Rady i Komisji

Podczas debaty w dniu 20 października wielu posłów poruszało sprawę Józefa Chovanca, obywatela Słowacji, który zmarł w areszcie policyjnym na belgijskim lotnisku Charleroi – w lutym 2018 r. Władze belgijskie dwa lata ukrywały fakt policyjnej przemocy, dopóki nie ukazało się nagranie w Internecie. Posłowie nawiązywali do wydarzeń w USA, gdzie do tej pory wybuchają protesty przeciw brutalności policji; głównie Afroamerykanie manifestują w akcji Black Lives Matter. Mówienie o niedozwolonej przemocy policyjnej nie może przesłonić jednak prawdy, jak ważną służbę pełnią policjanci. Z poświęceniem, narażają czasem swoje życie. Policja jest zawsze krytykowana, zwłaszcza przez osoby naruszające prawo, spokój na ulicach i bezpieczeństwo obywateli.

Nie można jednak być obojętnym na bezprawne działania policji. Hiszpania nie chce wyjaśniać przemocy policyjnej wobec Katalończyków, nagradza policję za brutalne tłumienie zgromadzeń publicznych. Włoscy deputowani z gr. ID wskazywali zaś na potrzebę ochrony policjantów przed agresją ze strony islamskich imigrantów: dochodzi do 8 ataków dziennie w ich kraju. Islam zagraża Europie, czas już, aby Europejczycy przejrzeli na oczy – mówiono.

Posłowie PiS podkreślali profesjonalizm i poświęcenie policji w walce z terroryzmem oraz ciężką pracę dla bezpieczeństwa obywateli. Przestępcze, patologiczne zachowania oraz nadużycia policji należy, oczywiście, potępić. Polskę bezpodstawnie piętnuje się za wymyślone naruszenia tzw. praworządności. A jak jest we Francji? Policja krwawo rozprawia się z demonstracjami „żółtych kamizelek”, giną ludzie; w Niemczech i Belgii mamy do czynienia z licznymi przypadkami nadużycia siły policyjnej. A w PE cicho, nie ma odrębnych debat na temat praworządności łamanej w tych krajach. Podwójne standardy, hipokryzja i cynizm…W trakcie debaty posłowie apelowali do władz Belgii o przeprowadzenie pełnego dochodzenia w sprawie Józefa Chovanca.

Zalecenie dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji /Wysokiego Przedstawiciela – w sprawie stosunków z Białorusią

Sprawozdanie

W dniu 22 października PE przyjął zestaw zaleceń dotyczących sposobu, w jaki UE powinna dokonać ponownej oceny swoich stosunków z Białorusią. W tekście rezolucji powtórzono wiele kwestii zawartych w rezolucji PE, zatwierdzonej w dniu 17 września br.

Parlament poparł podjęte przez UE i jej państwa członkowskie decyzję o nieuznawaniu fałszywych wyników wyborów. Podkreślono, że A. Łukaszenko nie będzie prawowitym prezydentem kraju po wygaśnięciu jego kadencji 5 listopada br. Należy przeprowadzić nowe, wolne i uczciwe wybory pod międzynarodowym nadzorem. Wyrażono poparcie dla obywateli Białorusi w ich uzasadnionych żądaniach dot. nowych, wolnych i uczciwych wyborów. Stwierdzono, że Rada Koordynacyjna S. Cichanouskiej jest prawowitym przedstawicielem społeczeństwa Białorusi. Negocjacje w sprawie priorytetów partnerstwa UE – Białoruś muszą zostać wstrzymane do czasu zorganizowania wolnych wyborów.

Debata łączna – Wspólna Polityka Rolna (WPR)

– WPR – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG I EFRROW;

– Finansowanie WPR, zarządzanie nią i monitorowanie;

– WPR- zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń

Oświadczenia. Rezolucja

W końcową fazę weszły prace nad nową unijną Wspólną Polityką Rolną na lata 2021 – 2027. Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny WPR po 2020 r. Obejmuje on trzy rozporządzenia bazowe, które określają podstawowe cele i zasady funkcjonowania WPR. Celami bazowymi są:

– wspieranie inteligentnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnictwa przy zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego;

– zwiększenie troski o środowisko oraz intensyfikacja działań w dziedzinie klimatu, aby przyczynić się do realizacji unijnych celów związanych ze środowiskiem i klimatem;

– umacnianie struktury społeczno- ekonomicznej obszarów wiejskich.

Wyznaczono też 9 celów szczegółowych. Oto niektóre:

– wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i odporności w całej Unii, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe;

– zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjność, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologie i cyfryzację;

– poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości;

– przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, ochrona siedlisk
i krajobrazu,

– przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Posłowie przyjęli kompromisowe propozycje dotyczące przyszłej WPR przedstawione przez Europejską Partię Ludową, socjalistów i demokratów oraz gr. Renew Europe. Ochrona środowiska wybija się na pierwszy plan we wszystkich działaniach. W debacie mówiono, że WPR stanowi zasadniczy element Europejskiego Zielonego Ładu. Propozycje KE z roku 2018 skorygowano w górę, wyodrębniając minimum 20 proc. płatności bezpośrednich ( I filar) na dobrowolny udział rolników w tzw. ekoschematach ( praktyki agrotechniczne sprzyjające ochronie środowiska i klimatu), a 15 proc. na płatności związane bezpośrednio z produkcją, co oznacza, że do podziału dla „wszystkich rolników” pozostaje o ponad 1/3 mniej środków, niż w poprzednim budżecie WPR. Rolnicy powinni 10 proc gruntów odłogować, ale stosuje się ten warunek tylko do gruntów wykorzystywanych do uprawy roślin i użytków zielonych, a nie do wszystkich rodzajów gruntów wiejskich. Zapewniono większą elastyczność w zakresie zarządzania środkami w I filarze, by wszystkie fundusze mogły trafić do gospodarstw.

Komisarz J. Wojciechowski mocno akcentował zalety Europejskiego Zielonego Ładu oraz kursu na ekologiczną produkcję rolną. Według niego, korzyści będą wielostronne: konsumenci otrzymają zdrową żywność, a małe i średnie gospodarstwa wspomagane dotacjami UE będą miały większe szanse rozwoju i wzrostu dochodów. A takie gospodarstwa przeważają w Unii. W Polsce zdecydowanie dominują.

W dyskusji nt. krajowych planów strategicznych WPR zabierali głos eurodeputowani PiS. Zwrócono uwagę, że europejscy rolnicy w czasie pandemii zapewnili bezpieczeństwo 500 mln konsumentów, w zamian za to oczekują, by Unia przygotowała dla nich warunki do zdecydowanie lepszego funkcjonowania, niż do tej pory. Grupa EKR ma zastrzeżenia do wysokiego poziomu wydatków na cele środowiskowe i klimatyczne. Jednakże będzie głosowała za tym poziomem, ponieważ jest to rozwiązanie korzystne dla małych gospodarstw. Posłowie gr. EKR podczas prac nad reformą WPR zabiegali o wyłączenie kwalifikowalności małych gospodarstw, pobierających dopłaty do 2 tys. euro, i dlatego wspólnie z gr. EPL zgłoszono odpowiednią poprawkę do rezolucji. Wyłączenie tych gospodarstw z kryterium kwalifikowalności nie będzie zagrożeniem ambicjom środowiskowym, za to przyczyni się uproszczenia WPR.

Praworządność – tak, ale dyskryminacja nie może mieć miejsca

Pos. Krzysztof Jurgiel podczas obrad plenarnych zabrał głos, domagając się usunięcia różnic w wysokości dopłat bezpośrednich dla rolników, otrzymywanych w ramach I filara WPR. „Niestety, proponowany od lat podział środków prowadzi do utrzymania rażąco niesprawiedliwych różnic w wysokości dopłat dla rolników w poszczególnych krajach członkowskich, w tym Polski”. Mówił następnie, że narusza on szereg zapisów traktatowych, w tym zasadę niedyskryminacji obywateli ze względu na przynależność państwową – art. 18 traktatu, zakaz dyskryminacji między producentami wewnątrz UE – art. 40 ust. 2 traktatu, a także zapis mówiący, iż przy ustalaniu WPR mogą być brane pod uwagę różnice między regionami rolniczymi, nie zaś państwami członkowskim – art. 39 ust. 2 traktatu. „Powyższa dyskryminacja powoduje zagrożenie dla przyszłości rolnictwa w niektórych krajach UE”. Swoje wystąpienie zakończył:
– Praworządność tak, ale dyskryminacja nie może mieć miejsca.

Parlament w dniu 23 października przyjął stanowisko w sprawie reformy WPR. Posłowie poparli zmianę polityki, która powinna lepiej dostosować politykę rolną UE do potrzeb poszczególnych krajów, ale z utrzymaniem równych szans. Rządy mają przygotować plany strategiczne do zatwierdzenia przez KE. W tych planach określą w jaki sposób zamierzają realizować cele UE. Komisja Europejska będzie sprawdzała wyniki.

Parlament wzmocnił zasadę warunkowości, co oznacza, że rolnik musi stosować pewne obowiązkowe praktyki sprzyjające ochronie klimatu i środowiska, aby uzyskać bezpośrednie wsparcie. Ponadto, posłowie chcą przeznaczyć co najmniej 35 proc budżetu z II filaru WPR (rozwój obszarów wiejskich) na wszystkie rodzaje działań związanych ze środowiskiem i klimatem. Co najmniej 30 proc. budżetu na płatności bezpośrednie należy przeznaczyć na dobrowolne programy ekologiczne, co zwiększy dochody rolników. Posłowie apelują do państw członkowskich, by zachęcały rolników do przeznaczenia 10 proc. gruntów na kształtowanie krajobrazu korzystnego dla różnorodności biologicznej, np. stawy, żywopłoty, drzewa. Deputowani głosowali za stopniowym ograniczaniem rocznych płatności bezpośrednich – powyżej 60 tys. euro oraz za ustanowieniem pułapu 100 tys. euro. Przynajmniej 6 proc. krajowych płatności bezpośrednich powinno być wykorzystane na wsparcie małych oraz średnich gospodarstw. Co ciekawe, posłowie odrzucili wszystkie propozycje dot. zarezerwowania nazw związanych z mięsem dla produktów zawierających mięso. Pozostaną nazwy np. burger warzywny.

Poprawka do rezolucji zgłoszona w imieniu gr. EKR przez Krzysztofa Jurgiela o zwolnienie małych rolników z warunkowości nie uzyskała większości w głosowaniu. Natomiast dużą większością przeszła poprawka przewidująca możliwość kontynuowania przyznawania przejściowej pomocy krajowej.

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z 15 – 16 października br.

wiadczenie Rady Europejskiej i Komisji. Debata łączna

Przewodniczący RE Charles Michel stwierdził, że UE chce bliskich stosunków z Wielką Brytanią, ale nie mogą one polegać na tym, że W. Brytania ma dostęp do jednolitego rynku, jednocześnie odbiegając od stosowania norm i przepisów unijnych. Nie da się połączyć tych dwóch rzeczy. Natomiast główny negocjator ds. Brexitu, Michel Barnier poinformował, że Unia będzie nadal dążyła do porozumienia korzystnego dla obu stron, ale jak powiedział: „Będziemy stanowczy i zdeterminowani w kwestii obrony wartości i interesów każdego państwa członkowskiego UE oraz samej UE.”

Posłowie w debacie podkreślali, iż nie można dążyć do porozumienia za wszelką cenę, kosztem np. rynku wewnętrznego, decyzji zakłócających konkurencję przy pomocy państwa lub ekologicznego dumpingu. Podobnie jeśli chodzi o prawa socjalne pracowników. Wzywano rząd brytyjski do zaprzestania „gry na zwłokę”. Nie można zatwierdzić żadnej umowy handlowej z W. Brytanią dopóki umowa o wystąpieniu nie będzie w pełni przestrzegana, zwłaszcza protokół w sprawie Irlandii Płn. Wg gr. politycznej ID, Brexit bez porozumienia byłby znacznie gorszy dla UE, niż dla W. Brytanii. Bruksela chce ciągle karać Brytyjczyków za wyjście z Unii.

Omawiano również kwestie poruszone na szczycie UE, w tym pandemię koronawirusa i wieloletni budżet. Skala zagrożenia Covid -19 sprawia, że do ochrony zdrowia publicznego, społeczeństwa i gospodarki, niezbędny jest bardziej ambitny budżet UE. To nie Parlament blokuje porozumienie budżetowe; potrzebujemy zbliżenia stanowiska Rady do postulatów Parlamentu.

Posłowie PiS (gr. EKR) wskazywali na najważniejsze problemy dot. walki z pandemią. Tymczasem konkluzje szczytu dot. zmian klimatu, świadczą o tym, że Komisja Europejska trwa przy aberracyjnych dążeniach do podniesienia celu redukcyjnego na 2030 rok – do co najmniej 55 proc. Czy urzędnicy unijni są oderwani od rzeczywistości?. Nikt w Chinach, USA, Argentynie, Brazylii nie zaprząta sobie głowy zmianami klimaty w obliczu walki przemysłu i gospodarek ze skutkami Covid-19. Dlatego nie będzie możliwe podjęcie decyzji o podniesieniu celu redukcyjnego do 2030 r., jeżeli tej decyzji nie będzie towarzyszyło równoczesne określenie przez Radę Europejską kluczowych wytycznych prawnych oraz mechanizmów, które pozwolą ten cel osiągnąć w sposób akceptowalny dla państw członkowskich.

Postulowano stworzenie planu wspólnych i konkretnych rekomendacji działań przeciw wirusowi, czerpiąc z wiedzy i doświadczeń państw członkowskich.

Nagroda im. Sacharowa

Przewodniczący PE – David Sassoli ogłosił, że Nagroda Parlamentu Europejskiego im. Sacharowa została przyznana demokratycznej opozycji na Białorusi, reprezentowanej przez Radę Koordynacyjną, inicjatywę odważnych kobiet i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Nagroda Sacharowa za wolność myśli została ufundowana przez PE w 1988 roku na cześć radzieckiego fizyka i dysydenta politycznego Andrieja Sacharowa.

Równouprawnienie płci w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE

Rezolucja, Debata

Zasada równości kobiet i mężczyzn stanowi podstawową wartość UE, zapisaną w traktatach oraz w Karcie praw podstawowych UE. Jednym z celów zrównoważonego rozwoju – osiągnięcie równouprawnienia płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt na całym świecie. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa powinna uznawać i uwzględniać brak równowagi sił pomiędzy płciami, reprezentować kobiety i dziewczęta oraz chronić osoby LGBTIQ+. Szereg państw, jak Szwecja, Dania Francja, Szwajcaria, Hiszpania nadają równouprawnieniu płci priorytet w polityce zagranicznej. W rezolucji posłowie apelują do właściwych służb KE, europejskich agencji działających za granicą, o systematyczne uwzględnianie aspektu płci w polityce zagranicznej
i bezpieczeństwa UE, polityce handlowej i rozwojowej, we wszystkich formach kształtowania polityki i działań strategicznych. Trzeba zwiększyć udział kobiet w gremiach decyzyjnych, instytucjach UE, w działaniach zewnętrznych Unii. Posłowie proponują powołanie etatów doradców płciowych w każdej dyrekcji służby zagranicznej UE.

Deputowani dostrzegają, że w kryzysach humanitarnych nasilają się wyzwania związane ze „zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym” (chodzi głównie dostęp do tzw. aborcji). Apelują do Komisji, aby systematycznie działała na rzecz tzw. zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, udzielając znacznego wsparcia finansowego. Przypomniano, że kobiety i dziewczęta w nieproporcjonalny sposób odczuwają skutki zmian klimatu ze względu na kulturowe i strukturalne różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Według rezolucji, równość płci jest niezbędna do osiągnięcia pokoju bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.

W niektórych wypowiedziach posłów pojawiła się ostra krytyka rezolucji, którą większość parlamentarna nasyciła treściami radykalnego feminizmu (w 24 miejscach rezolucji) oraz ideologii gender. Jeden z deputowanych kpił z zapisu o skutkach zmian klimatycznych dotykających szczególnie kobiety. Takie „bzdury” wymyślają – w jego opinii – feministki z zamożnych domów. Trudno zrozumieć, dlaczego temat równości płci jest tak ważny dla Unii, skoro płeć jest koncepcją płynną, można więc wybierać dowolnie, zgodnie z teorią genderową.

Gr. EKR wyraziła sprzeciw wobec treści sprawozdania; projekt rezolucji wychodzi bowiem z założeń ideologicznych, z podejścia kolektywistycznego. Grupa EKR opowiada się za prawami indywidualnymi i merytokracją, niż „prawami grupowymi”, stymulowanymi polityką dot. tożsamości. Fundamentem powinna być wolność jednostki. Istotne, by wszystkie osoby miały takie same szanse, zajmowały pozycje społeczne i zawodowe, zgodnie z kompetencjami. Oczywiście, nie powinno dochodzić do dyskryminacji. Kandydatów na różne stanowiska unijne nie należy wybierać wg kryteriów płci lecz doceniając ich atuty oraz profesjonalizm. Przekształcenie „płci” w czynnik ideologiczny nie poprawi sytuacji kobiet.

Analiza treści rezolucji pozwala na stwierdzenie, że jest to kolejny przejaw dzielenia, dyskryminowania ludzi, w tym wypadku według płci. Wymyślono tzw. dyskryminację pozytywną. Posługiwanie się kryterium płci to dyskryminacja. Wszystkie osoby mają te same prawa. Faworyzowanie jakiejś grupy umniejsza jej wartość.
W rezolucji jest udawana troska o klimat, ale to w istocie – gra o władzę. W Unii stosuje się zasadę: „dziel i rządź”.

Gr. EKR podkreśla, że polityka zagraniczna i bezpieczeństwa jest i powinna być kompetencją państw członkowskich, a nie UE.

Wylesianie

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska PE

PE przyjął 22 października raport, w którym wezwał Komisję Europejską do przedstawienia ram prawnych UE w celu powstrzymania i odwrócenia globalnego wylesiania napędzanego przez UE. Obecnie nie ma przepisów unijnych zabraniających wprowadzania na rynek UE produktów przyczyniających się do niszczenia lasów poza UE. W efekcie konsumenci europejscy nie wiedzą, czy kupowane przez nich produkty przyczyniają się do wylesiania, w tym niezastąpionych lasów tropikalnych, które mają kluczowe znaczenie dla walki ze zmianą klimatu lub ochrony różnorodności biologicznej. Potrzebne są wiążące środki prawne oparte na obowiązkowym badaniu due diligence dla przedsiębiorstw, co oznacza, że muszą one przeprowadzić ocenę ryzyka swoich produktów, aby zidentyfikować, zapobiegać, ograniczać i wyjaśniać, w jaki sposób rozwiązują problem wylesiania w całym łańcuchu dostaw. Wszyscy operatorzy na rynku UE muszą zapewnić możliwość śledzenia ich produktów. Przedsiębiorstwa, które tego nie zrobią i wprowadzają na rynek UE produkty pochodzące z towarów zagrażających lasom i ekosystemom – będą karane.

Stan unii energetycznej

Oświadczenie Komisji. Debata

Posłowie dyskutowali na sesji plenarnej nt. stanu unii energetycznej; w tak strategicznych kwestiach jak m. in. wielkość i źródła produkcji energii, odnawialne źródła energii, przepisy dot. oszczędzania, efektywności energetycznej. Polityka energetyczna UE jest ściśle powiązana z realizacją celów klimatycznych i Europejskiego Zielonego Ładu, obejmuje również poważne problemy społeczne, chodzi o to, by ograniczyć ubóstwo energetyczne mieszkańców UE z powodu rosnących cen za dostawy energii.

W debacie zabierali głos eurodeputowani PiS ( gr. EKR). Poruszono sprawę dotacji publicznych w sektorze energii. Mimo, że KE zapowiadała już dawno likwidację dotacji publicznych, to jednak różnego rodzaju pomoc państwa rosła w ostatniej dekadzie – osiągnęła wartość 159 mld euro. Np. Niemcy wydały w 2018 r. prawie 45 mld euro pieniędzy publicznych ( prawie 0,6 proc. PKB) tego kraju na dotacje w dziedzinie energii,
z tego na paliwa kopalne ponad 12 mld euro. Także Francja, Włochy, Belgia w liczbach bezwzględnych w znacznie większym stopniu subsydiują paliwa kopalne, niż np. Polska, którą często przedstawia się jako kraj hamujący europejską transformację energetyczną – u nas niecałe 2 mld euro, tj. 0,2 proc. PKB.
Padło pytanie, jak te rosnące i tak zróżnicowane – w zależności od potencjału ekonomicznego państw subwencje – mają się do Europejskiego Zielonego Ładu i zasad sprawiedliwej transformacji .

Miesiąc temu Francja musiała ponownie uruchomić swoje elektrownie węglowe ponieważ zamknięto starą elektrownię atomową. Również Niemcy sięgnęli do tradycyjnej energetyki i uruchomili elektrownię węglową w Dattein. Z tego wynika, że stabilności i bezpieczeństwa energetycznego nie da się osiągnąć bez paliw kopalnych. Dotyczy to też gazu ziemnego, który powinien zostać uznany przez UE jako ważny surowiec przejściowy w procesie transformacji energetycznej.

Ekologiczny radykalizm w przepisach unijnych pozbawia kraje członkowskie niezależności energetycznej. Apelowano o większy realizm polityczny. Narzucanie wyśrubowanych standardów wymusi olbrzymie koszty, które pogłębią zjawisko ubóstwa energetycznego, przyczynią się do pogorszenia sytuacji bytowej ludzi w Europie. Należy też uwzględnić ogromne koszty pandemii.

Trzeba opamiętania. Spójrzcie na to z ludzkiej perspektywy, a nie tylko biznesu i ekoideologii.”

(opr. na podstawie transmisji internetowej obrad PE, informacji Biura Prasowego EKR, publikacji na portalach: Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, euractiv.pl, AlertBiznes, CyberDefender, AgroProfil, niezalezna, PAP)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Skip to content