Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Komunikat prasowy z dnia 9 września 2021 r. po Komisji AGRI

Przedstawiamy komunikat prasowy z dnia 09.09.2021 r.

Tematy główne:

 1. Głosowanie nad sprawozdaniem AGRI-ENVI” Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego, 2020/2260(INI).
 2. Wymiana poglądów z komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stellą Kyriakides w sprawie zagadnień ogólnych.

W dniu 9 września 2021 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI). Głównymi punktami agendy było głosowanie nad poprawkami do projektu sprawozdania ws. Strategii „od pola do stołu” przygotowywanego wspólnie przez komisje AGRI i ENVI oraz wymiana poglądów z komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stellą Kyriakides.

 1. Głosowanie nad sprawozdaniem AGRI-ENVI” Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego, 2020/2260(INI).

Strategia „od pola do stołu” została ogłoszona jako nielegislacyjny komunikat Komisji Europejskiej w dniu 20 maja 2020 roku. W grudniu 2020 roku komisje AGRI i ENVI, które mają wspólne kompetencje w tym zakresie, ukończyły prace nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy ws. Strategii „od pola do stołu”. Do projektu sprawozdania zgłoszono ponad dwa tysiące poprawek, nad którymi głosowanie odbyło się 9 września 2021 roku.

Celami ogólnymi tej strategii jest m.in. transformacja w kierunku zrównoważonego systemu żywnościowego, zmiana wzorców konsumpcji i ograniczenie marnotrawienia żywności oraz zapewnianie bezpieczeństwa żywnościowego. Mają one zostać osiągnięte dzięki następującym celom szczegółowym:

 • zmniejszenie ogólnego stosowania i ryzyka dotyczącego pestycydów chemicznych o 50 % oraz stosowania bardziej niebezpiecznych pestycydów 13 o 50 % do 2030.
 • Zmniejszenie straty składników pokarmowych o co najmniej 50% oraz ograniczenie stosowania nawozów o co najmniej 20%.
 • Zmniejszenie całkowitej unijnej sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych dla zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych i w dziedzinie akwakultury o 50% do 2030.
 • Odwrócenie procesu utraty różnorodności biologicznej, poprzez przeznaczenie co najmniej 25% użytków rolnych UE na rolnictwo ekologiczne do 2030 roku.
 • Ujednolicenie informacji o wartości odżywczej na przodzie opakowania i opracowanie ram etykietowania zrównoważonej żywności.
 • Ograniczenie strat i marnotrawienia żywności o połowę do 2030.

Podczas prac nad sprawozdaniem AGRI-ENVI grupa EKR zwróciła uwagę m.in. na konieczność przyjęcia opartych na podstawach naukowych i realistycznych celów; konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy oddziaływania; zapewnienie, aby środki zawarte w strategii nie oznaczały nowej, zielonej biurokracji, a w konsekwencji wzrostu kosztów produkcji i spadku konkurencyjności europejskiego rolnictwa; rentowność sektora rolnego jako podstawę osiągnięcia celów środowiskowych, do których dąży strategia; konieczność zapewnienia równych szans z krajami trzecimi; sprzeciw wobec wprowadzania nowych norm w zakresie dobrostanu zwierząt, jeżeli nie uwzględniają one wysiłków podejmowanych przez sektor w ramach dobrowolnych inicjatyw i dowodów naukowych w obliczu nasilającej się kampanii dezinformacji i kryminalizacji sektora hodowlanego; konieczność przyjęcia podejścia rynkowego w odniesieniu do ambicji w zakresie produkcji ekologicznej; podkreślenie znaczenia innowacji i nowych technologii.

Podczas licznych spotkań sprawozdawcy cieni i spotkań technicznych wypracowano 48 kompromisowych poprawek. Pomimo wszystkich zmian wprowadzonych w trakcie negocjacji w celu uzyskania dobrze wyważonych kompromisów, poseł Jurgiel nie poparł niektórych z nich. Zagłosował m.in. przeciwko poprawce wzywającej Komisję do przedłożenia propozycji legislacyjnej zakazującej stosowania klatek w hodowli zwierząt oraz przeciwko kilku poprawkom dotyczącym tzw. „warunkowości społecznej”, której warunki byłyby trudniejsze do spełnienia dla rolników z młodszych krajów Unii Europejskiej.

W głosowaniu końcowym poseł Jurgiel zagłosował przeciwko temu sprawozdaniu. Strategii nie towarzyszyła bowiem ocena wpływu, przy czym wiele wskaźników obecnych w tym dokumencie nie jest sprecyzowanych. Europejscy rolnicy powinni być lepiej informowani o nowych wymaganiach i zakresie dostosowań jaki będzie ich obowiązywał po 2020 r. Tego rodzaju informacje nie powinny pojawiać się dopiero na etapie przedstawiania prze KE propozycji legislacyjnych realizujących założenia strategii. Takie podejście nie służy poczuciu bezpieczeństwa oraz dialogu ze środowiskami rolniczymi, co jest szczególnie ważne w sytuacjach kryzysowych, np. z jaką mamy do czynienia obecnie. Ponadto strategia nie wspomina o źródle finansowania zwiększonych wymogów środowiskowych, które będą obowiązywać rolników.

Sprawozdanie zostało przegłosowane 94 głosami na „plus” przy 20 wstrzymujących się i 10 głosach przeciwko.

 1. Wymiana poglądów z komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stellą Kyriakides w sprawie zagadnień ogólnych.

Komisarz Stella Kyriakides poruszyła następujące kwestie:

 • podczas posiedzenia Rady AGRIFISH w czerwcu 2021 r. większość ministrów państw członkowskich pozytywnie opowiedziała się za wprowadzeniem szeroko zakrojonej ogólnounijnej ochrony pszczół.
 • Do grudnia 2021 r. Komisja Europejska przygotuje dwa wnioski związane z używaniem pestycydów i importem środków fitosanitarnych.
 • Jeśli chodzi o inicjatywę obywatelską w sprawie zakończenia chowu bateryjnego, Komisja chce zapewnić zrównoważony okres przejściowy. Rolnicy muszą dostać czas na zmianę praktyk.
 • Kluczową inicjatywą w ramach strategii „od pola do stołu” ma być zintegrowane podejście w sprawie wprowadzania produktów żywnościowych na rynek UE w sposób zrównoważony. Na poziomie UE zostanie zdefiniowane podejście „zrównoważonego systemu żywnościowego”.
 • Jednym z negatywnych skutków pandemii jest zwiększenie oporności niektórych szczepów bakteryjnych na antybiotyki na skutek nadużywania tych substancji. W związku z tym Komisja przedstawiła akt delegowany, który będzie głosowany podczas wrześniowej sesji plenarnej. Zaproponowane przez KE przepisy nakładają na podmioty z państw trzecich dwa podstawowe ograniczenia, stosowane obecnie również w Unii:
 • zakaz stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w celu zwiększenia wydajności
 • zakaz stosowania u zwierząt określonych środków przeciwdrobnoustrojowych lub grup środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych w prawie UE do leczenia niektórych zakażeń u ludzi.

Służą one utrzymaniu skuteczności danych środków przeciwdrobnoustrojowych. Stosowanie takich produktów leczniczych rutynowo do celów niemedycznych lub w weterynarii w ogóle może prowadzić do powstania lub szerzenia się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, a zatem spowodować spadek skuteczności lub zupełną nieskuteczność danych środków przeciwdrobnoustrojowych w leczeniu poważnych zakażeń u ludzi, a w pierwszym przypadku również u zwierząt.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Skip to content