Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Komunikat po Komisji AGRI z dnia 4 marca 2021 r.

Przedstawiamy komunikat prasowy z dnia 4 marca 2021 r. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

Tematy główne:

  • Wymiana poglądów z przedstawicielem Komisji Europejskiej (DG SANTE) w sprawie wejścia w życie Prawa o zdrowiu zwierząt.
  • Prezentacja przedstawiciela Komisji Europejskiej (DG AGRI) poświęcona bieżącej sytuacji na rynkach rolnych.

4 marca odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego. Posłowie wymienili poglądy z przedstawicielami Komisji Europejskiej (KE) na temat wejścia w życie rozporządzenia Prawo o zdrowiu zwierząt oraz na temat bieżącej sytuacji na rynkach rolnych.

Przedstawiciele KE wyjaśnili, że Prawo o zdrowiu zwierząt zostało przyjęte w marcu 2016 r., a stosowane ma być od 21 kwietnia 2021 r. Mimo iż zostało opublikowane na długo przed strategią „od pola do stołu”, świetnie się w nią wpisuje, jako że bierze pod uwagę zarówno zwierzęta hodowlane, jak i dzikie.

W ostatnim roku KE dostała dużo wniosków o przesunięcie daty rozpoczęcia stosowania tego rozporządzenia. Przesunięcie jego wejście w życie: spowodowałoby jednak konieczność wprowadzania poprawek w wielu innych aktach prawnych i przełożenia wielu aktów delegowanych i implementowanych, które już są przyjęte. Byłby to problem prawny dla całego sektora żywności. Dlatego Komisja Europejska zdecydowała się kontynuować wdrażanie tego rozporządzenia, ale wprowadzając obowiązujący do października 2021 r. okres przejściowy (środki przejściowe będą dotyczyć np. świadectw zdrowia zwierząt i certyfikatów weterynaryjnych).

Przedstawicielka Komisji Europejskiej poruszyła także sprawę gołębi pocztowych, sygnalizowaną Komisji przez przedsiębiorców i Parlament Europejski. Rozporządzenie delegowane wydane na podstawie Prawa o zwierząt przewiduje m.in. „okres pobytu” dla gołębi pocztowych obejmujący co najmniej 21 dni przed przemieszczeniem gołębi. Zdaniem hodowców, ten okres pobytu negatywnie wpłynąłby na dobrostan zwierząt.

Komisja Europejska zapowiedziała wprowadzenie pewnych zmian w rozporządzeniu, m.in. zniesienie 21-dniowego okresu pobytu dla gołębi pocztowych oraz zastąpienie obowiązku przedstawienia świadectwa zdrowia zwierząt obowiązkiem przedstawienia prostej deklaracji.

Poseł Krzysztof Jurgiel zgłosił następujące postulaty:

  1. Przesunięcie o rok, tj. do dnia 21 kwietnia 2022, stosowania Prawa o ochronie zdrowia zwierząt byłoby słuszne z uwagi na niewystarczające ramy czasowe dla państw członkowskich na wdrożenie prawa.
  2. Odnośnie rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych (rozporządzenie (UE) 2017/625):

Czy znany jest Komisji stan wdrożenia tego rozporządzenia w państwach członkowskich?

Czy Komisja ma zamiar monitorować stan wdrożenia tego rozporządzenia w państwach członkowskich, jeśli tak to kiedy ma zamiar to zrobić?

Jakich działań należy się spodziewać ze strony KE, jeśli są uchybienia w zakresie wdrożenia tego rozporządzenia w poszczególnych państwach członkowskich?

Kolejnym punktem agendy była wymiana poglądów z przedstawicielem Komisji Europejskiej na temat bieżącej sytuacji na rynkach rolnych. W dobrej kondycji znajduje się rynek cukru, z cenami krajowymi kształtującymi się na wysokim poziomie. Bardzo dobra koniunktora trwa też na rynku produktów mlecznych, a także sektor wołowiny odbudowuje się po pandemii.

Następują pewne zakłócenia w łańcuchu logistycznym i transportu między UE a Wielką Brytanią. Wzrosły także ceny paszy, która jest często najdroższym komponentem w hodowli zwierząt. Przedstawiciel KE zwrócił uwagę na niekorzystną sytuację sektora drobiu, w którym ostro spadły ceny, ale który jest też w stanie szybko adaptować się do sytuacji ze względu na krótki łańcuch produkcji. Największe obawy budzi sektor wieprzowiny, dotknięty m.in. przez wprowadzenie przez Chiny zakazu importu niemieckich świń ze względu na ASF. W Polsce odnotowano natomiast polepszenie sytuacji na tym rynku i wzrost cen tucznika. W złej sytuacji znajduje się także sektor wina, który został poszkodowany nie tylko przez pandemię koronawirusa i związane z tym zamknięcie sektora HoReCa, ale i przez taryfy celne nałożone przez USA na alkohol z UE. Komisja liczy, że środki w zakresie przechowywania pomogą temu sektorowi.

Poseł Krzysztof Jurgiel zgłosił następujące kwestie:

  1. 24 grudnia 2020 roku Komisja Europejska osiągnęła porozumienie ze Zjednoczonym Królestwem ws. brexitu. Już pierwsze tygodnie pokazały poważne utrudnienia biurokratyczne w obszarze handlu między UE a WB. Europejscy rolnicy i przetwórcy są zaniepokojeni, ponieważ po 1 kwietnia wzrośnie liczba wypełnianych dokumentów i świadectw weterynaryjnych, na które już trzeba czekać ponad 2 tygodnie. Brakuje lekarzy weterynarii do podpisywania, a ilość dokumentów idzie w setki stron. Stąd prośba do Komisji Europejskiej o uproszczenie tych procedur.
  2. Organizacja hodowców drobiu AVEC poinformowała nas, że w styczniu 2021 r. Międzynarodowa Komisja Administracji Handlu (ITAC) przyjęła wniosek dotyczący domniemanego dumpingu mrożonych porcji z kością ptactwa pochodzących lub przywożonych z Danii, Irlandii, Polski i Hiszpanii do RPA. Jest to kolejny środek protekcjonistyczny władz Południowej Afryki. Stosunki handlowe z RPA, wprowadzone w umowie o partnerstwie gospodarczym UE-SADC, nie zapewniają zatem krajom UE swobodnego dostępu do rynku południowoafrykańskiego. Cła antydumpingowe postawią w szczególne trudnej sytuacji producentów z Polski, Hiszpanii i Danii, gdzie rynki drobiu najbardziej ucierpiały podczas pandemii COVID-19. Jakie kroki Komisja Europejska planuje podjąć, by zapewnić, że stosunki UE-RPA będą korzystne dla obu stron i doprowadzić do usunięcia nieuzasadnionych, preferencyjnych dla rolników z RPA środków handlowych dotyczących drobiu?
  3. Czy UE nadal wspiera zwalczanie ASF na Ukrainie i Białorusi, bo takie były programy w ostatnich latach?

Przedstawiciel Komisji Europejskiej nie odniósł się do wszystkich pytań, ale wyjaśnił, że KE ostro zareagowała na środki handlowe wprowadzone przez RPA wobec drobiu pochodzącego lub przywożonego z Unii i wezwała Południową Afrykę do usunięcia barier handlowych. Odpowiadając posłom podnoszącym kwestię możliwego zakazu promocji czerwonego mięsa w UE, powiedział, iż Komisja stoi na jasnym stanowisku, że mięso czerwone, wyprodukowane w sposób zrównoważony, ma swoje miejsce w zdrowej diecie człowieka, i tak będzie w dalszym ciągu promowane. Zapowiedział także, że Komisja ogłosi pod koniec 2021 roku komunikat w sprawie bezpieczności żywnościowej, gdyż pandemia ukazała, iż nie można brać jej za pewnik.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Skip to content