Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Komunikat po Komisji AGRI z dnia 4 lutego 2021 r.

Przedstawiamy komunikat prasowy z dnia 4 lutego 2021 r. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

Tematy główne:

  • Wymiana poglądów z przedstawicielami Komitetu Regionów w sprawie nowej długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich.
  • Wymiana poglądów z przedstawicielem Komisji Europejskiej (DG SANTE) w sprawie zakończenia okresu obowiązywania odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 853/2004 (higiena żywności pochodzenia zwierzęcego) w odniesieniu do wytwarzania wyrobów i produktów mięsnych, jak określono w rozporządzeniu (UE) 2017/185, oraz w sprawie propagowania lokalnych i alternatywnych metod uboju zgodnie ze strategią „od pola do stołu”.
  • Stan toczących się negocjacji trójstronnych:
    • rozporządzenie horyzontalne (COM (2018) 393),
    • wspólna organizacja rynków (COM (2018) 394).

W dniu 4 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego, podczas którego posłowie wymienili poglądy w sprawie nowej długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich, której publikację Komisja Europejska przewiduje na połowę 2021 roku, oraz w sprawie zakończenia okresu obowiązywania odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 853/2004 i w sprawie propagowania lokalnych i alternatywnych metod uboju zgodnie ze strategią „od pola do stołu”. W ostatnim punkcie agendy znalazły się sprawozdania z negocjacji trójstronnych („trylogów”) dotyczących dwóch rozporządzeń w ramach trwającej reformy wspólnej polityki rolnej (WPR).

Potrzeba strategii na rzecz obszarów wiejskich została podkreślona przez komisarza Wojciechowskiego już w 2019 roku, znajdując swoje odzwierciedlenie w wytycznych przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Obszary wiejskie pokrywają prawie połowę całego obszaru UE i żyje na nich prawie 100 milionów ludzi. Komunikat ws. długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich ma zostać ogłoszony w połowie 2021 roku, a jego celem jest ogólnoeuropejska debata nad miejscem obszarów wiejskich w społeczeństwie. Ma przedstawiać wizję dla obszarów wiejskich aż do 2040 roku i odnosić się do wyzwań, których te obszary doświadczają: zmian demograficznych, przepaści cyfrowej, niskiego poziomu dochodów i ograniczonego dostępu do usług. Plan działań towarzyszący temu komunikatowi będzie zawierał zarówno działania legislacyjne, jak i nielegislacyjne.

Koordynacja różnych polityk będzie odgrywała kluczową rolę w zapewnieniu sukcesu agendy wiejskiej, a polityka rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR będzie miała kluczowe znaczenie dla wspierania obszarów wiejskich. Ponadto uznaje się, że władze regionalne i lokalne odgrywają istotną rolę w transformacji społeczeństwa w celu osiągnięcia celów wyznaczonych przez Unię. Uznaje się je za kluczowych graczy i liderów w pokonywaniu wyzwań stojących przed Europą, takich jak zmiana klimatu czy wyzwania społeczne i gospodarcze.

Komisja Europejska zapowiada, że komunikatowi ws. długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich będzie towarzyszyć zestaw konkretnych narzędzi.

Kolejnym punktem agendy była dyskusja z przedstawicielem Komisji Europejskiej nad zakończeniem obowiązywania odstępstwa w rozporządzeniu nr 853/2004 pozwalającego rolnikom, którzy dokonywali dostaw przetworzonych produktów mięsnych z drobiu i zajęczaków poddanych ubojowi w swoich gospodarstwach rolnych do konsumenta końcowego, na zwolnienie z przepisów rozporządzenia dotyczącego higieny żywności pochodzenia zwierzęcego. To odstępstwo przestało obowiązywać w 2021 roku. Wciąż możliwa jest zatem sprzedaż świeżego mięsa drobiowego i zajęczego poddanego ubojowi bezpośrednio przez rolnika w jego gospodarstwie, czyli poza zatwierdzoną rzeźnią i bez inspekcji weterynaryjnej, jednak nie jest już możliwa sprzedaż przetworów mięsnych (takich jak surowe kiełbasy i produkty mięsne, np. pasztety).

Podczas debaty głos zabrał poseł Krzysztof Jurgiel, który powiedział:

Motyw 6 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 przewiduje możliwość wprowadzenia stałego odstępstwa dla produktów mięsnych i uważam, że jest ono zasadne oraz wpisuje się w cele strategii „od pola do stołu”, ponieważ:

  1. stanowi odpowiedź na rosnący popyt społeczeństwa na dostawy bezpośrednie poprzez lokalny rynek oraz krótkie łańcuchy dystrybucji,
  2. wzmacnia tryby produkcji i komercjalizacji korzystne dla środowiska i dobrostanu zwierząt (ograniczenie transportu),
  3. ma wkład w rozwój terytorialny. Taka lokalna produkcja ma znaczenie dla działalności gospodarczej i obszarów wiejskich. Pozwala również na lepsze wynagradzanie producentów.

Wniosek o wprowadzenie tego odstępstwa na stałe zgłosił podczas Rady AGRIFISH w październiku 2020 r. szereg państw takich jak Austria, Republika Czeska, Finlandia, Francja, Węgry, Polska i Rumunia.

Kryzys związany z koronawirusem dodatkowo podkreślił znaczenie lokalnej produkcji dla zapewnienia ciągłości dostaw żywności dla ludności. Jednocześnie spadek konsumpcji osłabił gospodarczo te małe podmioty. Dlatego mam nadzieję, że Komisja podzieli nasze argumenty i zrewiduje swoje stanowisko w tej sprawie i popieram wniosek 7 państw członkowskich, w tym Polski.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej oznajmił, że KE ogłosi w marcu akt delegowany, który otworzy nowe możliwości dla uboju dużych zwierząt bezpośrednio w gospodarstwie rolnym. Zapowiedział także wprowadzenie mobilnych ubojni.

Ostatnim tematem poruszonym podczas posiedzenia AGRI było sprawozdanie z trwających negocjacji trójstronnych w ramach reformy WPR. Podczas styczniowego trylogu w sprawie rozporządzenia horyzontalnego współprawodawcy zaakceptowali ustalenia poczynione na poziomie spotkań technicznych, przeprowadzili dyskusję nad art. 2, 39 i 51 rozporządzenia oraz pozostałymi kwestiami politycznymi takimi jak definicje prawne zawarte w art. 2 rozporządzenia, system kontroli oraz system kontroli uproszczonych (art. 84).

Grupa EKR wsparła propozycję Rady Unii Europejskiej dotyczącą systemu kontroli uproszczonych, który pozwoliłby państwom członkowskim na wprowadzenie uproszczonego systemu kontroli wobec małych rolników, tj. o gospodarstwach mających do 5 ha powierzchni.

Głos w tym punkcie zabrał poseł Krzysztof Jurgiel, który przedstawił stanowisko grupy EKR:

Podczas negocjacji z Radą i Komisją Europejską w dniu 29 stycznia poruszona została kwestia systemu uproszczonych kontroli dla małych rolników, proponowanego przez Radę w art. 84 rozporządzenia horyzontalnego [COM(2018) 393].

W imieniu grupy EKR chciałbym poprzeć tę propozycję Rady, która pozwala państwom członkowskim na wprowadzenie uproszczonego systemu kontroli wobec małych rolników, tj. o gospodarstwach mających do 5 ha powierzchni. Niewielki rozmiar gospodarstw często zwiększa obciążenie administracyjne związane ze składaniem wniosków o wsparcie dochodu, w związku z czym uproszczenie kontroli jest korzystne zarówno dla rolników, jak i administracji państw członkowskich.

Podzielam opinię ekspertów Komisji Europejskiej, że przypadki nadużyć finansowych i naruszenia przepisów w przypadku gospodarstw o tak niewielkim areale mają znaczenie marginalne i wysiłki należy skoncentrować raczej na ograniczaniu możliwości oszustw masowych, zorganizowanych i na szeroką skalę. Oszustwo jest oszustwem niezależnie od kwoty, jednak po raz kolejny podkreślamy, że wymogi warunkowości i działania organów nadzoru powinny być proporcjonalne do skali działalności rolniczej.

Podczas głosowania nad pakietem reformy WPR na sesji plenarnej w październiku 2020 r. grupa EKR złożyła wspólnie z grupą EPL poprawkę przewidującą zwolnienie rolników o powierzchni gospodarstw mniejszej niż 5 ha z niektórych kontroli. Poprawka ta upadła jednak paroma głosami. Niniejsza propozycja Rady nie przewiduje całkowitego zwolnienia małych rolników, a stosowanie wobec nich systemu uproszczonych kontroli. Sądzę, że jako Parlament Europejski powinniśmy poprzeć to rozwiązanie, które zostało też bardzo przychylnie przyjęte przez Komisję Europejską i wydaje mi się, że jesteśmy blisko znalezienia konsensusu ze wszystkimi grupami politycznymi.

Sprawozdawca dla rozporządzenia w sprawie wspólnej organizacji rynków wskazał, że współprawodawcy poruszyli następujące kwestie: okres ważności zezwoleń na sadzenie do 2040 lub 2050 r., art. 63 ust. 1 – dwa warianty ustanowienia zwiększenia o 1 %, art. 81 ust. 2 – odmiany winorośli, art. 93 lit. a) ppkt (va) – alkoholizacja. Omówiono także następujące kwestie z bloku trzeciego: art. 166a – regulacja podaży produktów rolnych o chronionej nazwie pochodzenia/chronionym oznaczeniu geograficznym oraz art. 168 – stosunki umowne.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Skip to content