Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Komunikat po Komisji AGRI z dnia 22 września 2020 r.

Przedstawiamy komunikat prasowy z dnia 22.09.2020 r. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

Tematy główne:

  • Wymiana poglądów na temat pakietu naprawczego i zmienionych wieloletnich ram finansowych (WRF)
  • Wymiana poglądów z Rubenem Tasconem, p.o. dyrektorem ds. audytów i analiz w dziedzinie zdrowia i żywności, DG SANTE
  • Głosowania: równoważność przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i równoważność materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie; budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje; unijne ramy prawne mające na celu zatrzymanie i odwrócenie globalnego wylesiania spowodowanego przez UE; nowa strategia dla europejskich MŚP; Europejska strategia w zakresie danych.

W dniach 21-22 września 2020 roku Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego spotkała się na posiedzeniu w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Głównymi tematami były wymiany poglądów: na temat pakietu naprawczego i zmienionych wieloletnich ram finansowych (WRF) oraz z przedstawicielem Komisji Europejskiej (KE) w sprawie audytów i analiz w dziedzinie zdrowia i żywności. Ponadto odbyło się 5 głosowań – dla jednej z głosowanych opinii (w sprawie Europejskiej strategii w zakresie danych) kontrsprawozdawcą EKR był Poseł Krzysztof Jurgiel.

Wymiana poglądów na temat pakietu naprawczego i zmienionych WRF przebiegała w kontekście konkluzji Rady z 17-21 lipca 2020 roku, które przewidziały zmniejszenie w nadzwyczajnym funduszu naprawczym Next Generation UE planowanych 15 mld na rozwój obszarów wiejskich do 7,5 mld. Natomiast wieloletnie ramy finansowe przewidują 356,374 miliardów euro w cenach stałych dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Ostateczne przyjęcie WRF i pakietu naprawczego wymaga jednak decyzji Parlamentu Europejskiego.

Nie jest jeszcze wiadome, kiedy 7,5 mld nadzwyczajnego wsparcia na odbudowę rolnictwa miałyby zostać udostępnione. Możliwe są dwa terminy: od 2021 roku i od 2022 roku, czyli w nowej Wspólnej Polityce Rolnej – po zakończeniu okresu przejściowego. Grupa EKR zdecydowanie poparła pierwszy scenariusz, czyli jak najszybsze udostępnienie środków. Fundusze na odbudowę powinny bowiem pozwolić rolnikom już teraz odbudować się po doświadczeniach kryzysu wywołanego koronawirusem. W tym przypadku konieczne będzie zapewnienie odpowiednich ram ustawodawczych: w Parlamencie Europejskim zostałoby sporządzone sprawozdanie w ramach procedury uproszczonej, które następnie uwzględniono by w trwających negocjacjach w sprawie rozporządzenia przejściowego WPR.

W nowych WRF Polska otrzyma 21,6 mld euro (w cenach bieżących) na płatności bezpośrednie i 9,5 mld euro (w cenach bieżących) na rozwój obszarów wiejskich.

Drugim punktem agendy była wymiana poglądów z przedstawicielem DG SANTE (Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności) z Komisji Europejskiej, która rozpoczęła się od prezentacji przygotowanej przez reprezentanta KE. Wyjaśnił, że audyty przeprowadzane zarówno w krajach członkowskich, jak i krajach trzecich, a ich wyniki są publikowane. Celem audytów DG SANTE jest zapewnienie zgodności kontrolowanych podmiotów z przepisami unijnymi UE w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin oraz w zakresie wyrobów medycznych. Dyrekcja ocenia również wnioski państw trzecich o zatwierdzenie wywozu zwierząt lub żywności do UE.

Posłowie zgłosili problemy dotyczące zaniedbań w audytach niektórych produktów importowanych oraz braku wzajemności kontroli np. dla produktów sprowadzanych z Argentyny czy RPA.

Wszystkie głosowane projekty zostały przyjęte zdecydowaną większością głosów. Wśród przegłosowanych dokumentów na uwagę zasługuje opinia w sprawie Europejskiej strategii w zakresie danych, dla której sprawozdawcą cieniem EKR był poseł Krzysztof Jurgiel.

Europejska strategia w zakresie danych jest polityką ogłoszoną przez Komisję w lutym 2020 r., kiedy to opublikowała ona komunikat o tym samym tytule: “Europejska strategia w zakresie danych” (COM (2020) 66). Strategia ta ma na celu stworzenie jednolitego międzysektorowego rynku danych z korzyścią dla przedsiębiorstw, naukowców i administracji publicznej.

W Parlamencie właściwą komisją jest komisja ITRE, która przygotowuje projekt rezolucji w tym zakresie. Mając na uwadze niepodważalne znaczenie danych w sektorze rolnym, komisja AGRI wezwała komisję ITRE do uwzględnienia w projekcie rezolucji pewnych sugestii.

Sprawozdawca (poseł Zoido Álvarez, PPE) wraz ze sprawozdawcami cieniami opracował 8 poprawek kompromisowych. Podkreślają one, między innymi, strategiczne znaczenie sektora rolno-spożywczego, który okazał się kluczowy w czasie pandemii COVID-19, a także potencjał technologii cyfrowych dla obszarów wiejskich. W kompromisowych poprawkach podkreślono potrzebę większego wsparcia finansowego i odniesiono się do rozwoju technik rolniczych. Ponadto uwzględniają one odosobnione obszary UE, które cierpią z powodu braku narzędzi cyfrowych, i wzywają do ich wspierania. W poprawkach kompromisowych zostały zawarte postulaty posła Jurgiela: zapewnienie odpowiednich środków finansowych oraz zwrócenie w strategii szczególnej uwagi na drobnych producentów rolnych.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Skip to content