Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Komunikat po Komisji AGRI z dnia 15 lipca 2020 r.

Przedstawiamy komunikat prasowy z dnia 15.07.2020 r. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

Tematy główne:
 Wymiana poglądów z Julią Klöckner, Federalną Minister Żywności i Rolnictwa, w sprawie priorytetów niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w dziedzinie rolnictwa.
 Wymiana informacji z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat stosowania rozporządzenia (UE) 2016/429 w sprawie przenośnych chorób zwierząt (“Prawo o zdrowiu zwierząt”).

W dniu 15 lipca 2020 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego spotkała się, by przeprowadzić dyskusję z niemiecką minister rolnictwa w zakresie priorytetów niemieckiej prezydencji, która rozpoczęła się w dniu 1 lipca 2020 roku. Drugim punktem agendy była wymiana poglądów z przedstawicielem Komisji (DG SANTE) na temat stosowania rozporządzenia (UE) 2016/429 w sprawie przenośnych chorób zwierząt (“Prawo o zdrowiu zwierząt”).
Klöckner ogłosiła hasło prezydencji: „Sprawić wspólnie, by Europa znowu była silna”. Minister podkreśliła historyczne znaczenie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i zapowiedziała, że prezydencja będzie dążyć do rolnictwa odpornego na kryzysy, o sprawnie funkcjonującymi łańcuchu żywnościowym. Innymi priorytetami będzie zwiększenie dobrostanu zwierząt, m.in. w transporcie, oraz cyfryzacja rolnictwa (np. precise farming, czyli rolnictwo precyzyjne) i zmniejszenie strat żywności. Klöckner podkreśliła, że w WPR chodzi przede wszystkim o rolników.

Po prezentacji minister głos zabrali eurodeputowani. Poseł Krzysztof Jurgiel podziękował za przedstawienie priorytetów niemieckiej prezydencji i zgłosił następujące postulaty:

1. W związku z nowymi obowiązkami ekologicznymi niezbędne jest zagwarantowanie środków finansowych dla rolników, którzy mają do 2030 r. zmniejszyć stosowanie pestycydów o 50%, zmniejszyć stosowanie bardziej niebezpiecznych pestycydów o 50%, ograniczyć stosowanie nawozów o co najmniej 20%, ograniczyć stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i zapewnić, że 25% gospodarstw będzie ekologicznych. Czy prezydencja planuje wprowadzić rekompensatę ewentualnej utraty dochodów płynącej z wprowadzenia tych działań?

2. Rolnicy oczekują wyrównania płatności bezpośrednich do poziomu średniej UE. Czy prezydencja będzie działać na rzecz wprowadzenia konwergencji zewnętrznej?

3. W ramach reformy WPR istotne jest wyłączenie małych gospodarstw rolnych do 10 ha z zasady warunkowości, co będzie stanowić znaczne uproszczenie tej polityki. Nie zagraża to ambicjom środowiskowym, bo rolnicy nadal będą poddani tzw. kontrolom sektorowym (nie zostaną zwolnieni z przepisów dotyczących stosowania środków ochrony roślin, dobrostanu zwierząt czy ochrony wód przed zanieczyszczeniami rolniczymi).

4. Jak najwięcej środków ze 100 mld przeznaczonych na instrument Horyzont Europa powinno być przewidzianych na innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich – w tym wydzielona pula dla Europy Środkowej zgodnie z propozycją Bioeast.

5. Środki finansowe z polityki spójności powinny być przeznaczone w dużej mierze na rozwój obszarów wiejskich i na zadania z tym związane.

Minister Klöckner zapowiedziała, że prezydencja niemiecka nie będzie narzucać swojego stanowiska co do konwergencji zewnętrznej, a będzie działać jako uczciwy pośrednik. Podkreśliła, że jest to bardzo delikatna kwestia dla wszystkich państw członkowskich, jako że chodzi o redystrybucję, dopasowanie płatności bezpośrednich. Wyjaśniła, że obecnie istnieją w tym zakresie propozycje stopniowego wzrostu o 50% i obiecała, że prezydencja postara się zająć tą sprawą.

Drugim punktem agendy była wymiana informacji z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotycząca stosowania rozporządzenia (UE) 2016/429 na temat przenośnych chorób zwierząt (“Prawo o zdrowiu zwierząt”), które zostało przyjęte przez Parlament Europejski i Radę 9 marca 2016 r., a weszło w życie 21 kwietnia 2016 r. Rozporządzenie to będzie miało zastosowanie od dnia 21 kwietnia 2021 r.
Rozporządzenie (UE) 2016/429 reguluje zagadnienia dotyczące zdrowia zwierząt (m.in. zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, funkcjonowanie wewnętrznego rynku zwierząt, przywóz zwierząt z państw trzecich zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego), a jego celem jest przede wszystkim zebranie w jednym akcie prawnym i zastąpienie obecnie rozproszonych przepisów obowiązujących w tej materii. Ten akt prawny wprowadza nowe podejście do kategoryzacji chorób zwierząt, zmienia zasady dotyczące programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, dopuszcza rejestrację nowych rodzajów działalności związanych z utrzymywaniem zwierząt, a także nakłada nowe obowiązki na podmioty podlegające prawodawstwu weterynaryjnemu. Ma ono jednak charakter ogólny i szczegółowe przepisy zostaną ustanowione w 82 aktach wykonawczych i 133 aktach delegowanych wydanych na jego podstawie. Komisja Europejska nie wywiązała się jednak ze zobowiązania do wydania tych aktów przed 31 marca 2019 r., w związku z czym 25 państw członkowskich, w tym Polska, przesłało do Komisji Europejskiej pismo z prośbą o odroczenie terminu stosowania rozporządzenia, który obecnie przypada na dzień 21 kwietnia 2021 r.
Przedstawiciel Komisji Europejskiej poinformował o braku zgody KE na przesunięcie tego terminu, argumentując, iż akty nie są jeszcze oficjalnie opublikowane, ale ich projekty, sporządzone po angielsku, są znane od dwóch lat. Przedstawiciel KE wspomniał także, że państwa członkowskie nie powinny mieć problemu z rozpoczęciem stosowania rozporządzenia, jako że akty towarzyszące rozporządzeniu nie wymagają implementacji do porządków prawnych państw członkowskich.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Skip to content