2018-05-27  Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom!

W 100. lecie odzyskania niepodległości i 29 lat po transformacji ustrojowej polscy rolnicy zostali uhonorowani specjalną tablicą pamiątkową, która zawisła w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Jest to wyraz uznania dla zasług polskich chłopów w naszej wspólnej historii, za ich udział w walkach o wolność i niepodległość.

– Stosunkowo rzadko wspomina się rolników, którzy w latach 50. walczyli o swoją godność, własność, o wolność kraju przeciwstawiając się wtedy reżimowi komunistycznemu – podkreślił minister Krzysztof Jurgiel. Ministrowi towarzyszyli przedstawicieli zasłużonych rodzin rolniczych: Pan Edward Górski, Pan Mieczysław Walczykiewicz i Pan Waldemar Wojciechowski. Tablicę poświęcił ksiądz biskup Rafał Markowski.


Odsłonięta i poświęcona dziś tablica pamiątkowa świadczy o naszej serdecznej wdzięczności. O uszanowaniu dumnej, godnej i heroicznej postawy wsi w latach PRL.


Komuniści od początku, kiedy tylko umocnili – przy pomocy Sowietów – swoją władzę, mieli rewolucyjny plan przebudowy społecznej i ekonomicznej wsi polskiej. Postanowili zlikwidować niezależność ekonomiczną chłopów, wyrugować gospodarstwa indywidualne. Tradycyjna wieś, ze swymi odwiecznymi wartościami, z silną religijnością i przywiązaniem do Kościoła, była skazana na zagładę.


– Dlatego tym bardziej powinniśmy pamiętać o polskich rolnikach, docenić ich nieustraszoną postawę w walce z reżimem komunistycznym. W świadomości społecznej ta część naszej historii jest słabo znana. Opór wobec kolektywizacji objął szerokie rzesze mieszkańców wsi. Przejawy buntu, wystąpienia przeciwko władzy, były brutalnie tłumione – podkreślił szef resortu rolnictwa.


Uroczystość odbywała się asyście pocztów sztandarowych szkół i organizacji rolniczych: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”.


Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podsumował dotychczasowe działania resortu rolnictwa zwracając uwagę na zatrzymanie spekulacji ziemia rolną, pakiet ustaw wzmacniających pozycję rolnika w łańcuchu żywnościowym oraz zmiany w administracji rolnej. Minister podkreślił otwartość pracy w ramach powołanej przez niego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Dzięki takiej współpracy wypracowane zostały kierunki dalszych działań. Szef resortu rolnictwa poinformował również o najbliższych planach związanych z realizacją podstawowego celu jakim jest to, aby polska wieś i obszary wiejskie były godnym miejscem do pracy, życia i wypoczynku.


– W tej tablicy kryją się pięknie pokazane bardzo głębokie związki polskiej wsi, polskiego rolnictwa z polskim kościołem – podkreślił ksiądz biskup Rafał Markowski zwracając się do zebranych na dzisiejszej uroczystości.


– Polska wieś czuła i czuje głęboką więź z kościołem, z tradycją chrześcijańską, z Jezusową Ewangelią. Środowisko rolników zawsze było środowiskiem ludzi, którzy wyraźnie świadczyli o swojej wierze – powiedział ksiądz biskup.


źródło: www.minrol.gov.pl